RAID卡H730PMINI向下兼容R720和R710吗?

PowerEdge服务器

PowerEdge服务器
加入对PowerEdge服务器和系统管理实践的讨论

RAID卡H730PMINI向下兼容R720和R710吗?