PowerEdge R710 raid6更换1块硬盘后不能自动识别

PowerEdge服务器

PowerEdge服务器
加入对PowerEdge服务器和系统管理实践的讨论

PowerEdge R710 raid6更换1块硬盘后不能自动识别